Halmstads Sändaramatörer.

Stadgar för HSA
Halmstads Sändaramatörer.
§ 1 Ändamål:
Föreningen Halmstads Sändaramatörer, är en ideell förening, som har till syfte att sammanföra alla som är intresserade av amatörradio och radioteknik. Månadsmöten hålls varje första helgfria torsdag i månaden.

Årsmötet skall hållas före den 15 Mars.

§ 2 Dagordning vid årsmöte:

A. Mötets öppnande.
B. Årsmötets behöriga utlysande.
C. Val av funktionärer för årsmötet: Ordförande, Sekreterare, två
justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet (tillika rösträknare).
D. Föreningens årsberättelse.
E. Framläggande av kassarapport för verksamheten.
F. Revisorernas berättelse.
G. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
H. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.
I. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
Ordförande (väljs på två år jämna år).
Vice ordförande (väljs på två år udda år). 2015
Sekreterare (väljs på två år jämna år).
Vice sekreterare (väljs på två år udda år). 2015
Kassör (väljs på två år udda år). 2015
suppleant (väljs på ett år i taget). 2015
Två revisorer (väljs på ett år i taget). 2015
J. Val av valberedning bestående av två personer, varav en är sammankallande.
( Valberedningen väljs på ett år i taget.) 2015
K. Behandling av styrelsens inkomna förslag.
L. Behandling av inkomna motioner.
M. Övriga frågor.
N. Mötets avslutning

§ 3. Röstning och val:
Vid föreningens allmänna sammanträden och styrelsemöten skall beslut fattas med enkel majoritet. Vid röstning har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt eller post är inte tillåten. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör lotten. Föreningens styrelseledamöter och revisorer har inte rösträtt i frågor som rör förvaltningen av deras uppdrag.

§ 4 Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelse till årsmötet skall vara utsänd minst 3 veckor före mötet till medlemmarna antingen genom anslag på föreningens hemsida, brev eller e-post.

§ 5. Medlemskap:
Medlemskap erhålls då årsavgiften inbetalts till föreningen. Medlem som inte betalt medlemsavgift senast 31 juni efter årsmötet anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6. Föreningens tecknande:
Föreningen tecknas av dess ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande, dock inte finansiella frågor.
Kassören tecknar föreningens finansiella frågor. Vid förfall för denne av ordförande.

§ 7. Föreningens upplösning:
Beslut om föreningens upphörande tas på ett års sammanträde och då beslutas också vad som skall göras med eventuella tillgångar.
§8. Allmänna bestämmelser:
Allmänna bestämmelser, protokollsbeslut skall ha samma kraft som denna stadga. Dock gäller att föreningens stadgar är övergripande och styrande i föreningen. Ändring av denna stadga skall
beslutas på två av varandra följande sammanträde, varav ett skall vara årsmöte.

§9. Ikraftträdande:
Dessa stadgar, beslutades av mötet den 2015-03-05 och skall härefter träda i kraft med omedelbar verkan.

QSL information

Nya QSL kort finns.
—————————-
2017-12-07
—————————-
Lådan med QSL kort finns nu placerad i vår klubbstuga.
—————————–

Repeater Sponsorer

Halmstadringen

-------------------------
Frekvens 3632.5
Alla dagar kl 08.15 och kl 18.15
-------------------------------
Frekvens 28.300
Söndagar kl 11.00
Vardagar kl 21.30

Bulletinen Söndagar

-------------------------
Frekvens 145.650
Helsingborgs repeatern
Tid kl: 09.30
-------------------------------
Frekvens 3705
Kortvåg tid kl:09.30