Halmstads Sändaramatörer

Stadgar för HSA
Halmstads Sändaramatörer

§ 1. Ändamål:
Föreningen Halmstads Sändaramatörer, är en ideell förening, som har till syfte att sammanföra

alla som är intresserade av amatörradio och radioteknik. Månadsmöten hålls varje
första helgfria torsdag i månaden.

Årsmötet skall hållas före den 15 Mars.

§ 2. Dagordning vid årsmöte:

      A. Mötets öppnande.
      B. Årsmötets behöriga utlysande.
      C. Val av funktionärer för årsmötet: Ordförande, Sekreterare, två  
          justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet (tillika rösträknare).     
      D. Föreningens årsberättelse.           
      E. Framläggande av kassarapport för verksamheten.
      F. Revisorernas berättelse.
      G. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
      H. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.

       I. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.            
          Ordförande (väljs på två år jämna år).
          Vice ordförande (väljs på två år udda år).
          Sekreterare (väljs på två år jämna år).

          Kassör (väljs på två år udda år).
          Ledamot (väljs på två år jämna år)
          En suppleant (väljs på ett år i taget).
          Två revisorer (väljs på ett år i taget).
      J. Val av valberedning bestående av två personer, varav en är sammankallande.
          ( Valberedningen väljs på ett år i taget.)
      K. Behandling av styrelsens inkomna förslag.
      L. Behandling av inkomna motioner.
      M. Övriga frågor.
      N. Mötets avslutning

  § 3. Röstning och val:
 Vid föreningens allmänna sammanträden och styrelsemöten skall beslut fattas med enkel majoritet.
 Vid röstning har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt eller post är inte tillåten. Röstning sker
öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör lotten. Föreningens styrelseledamöter
och revisorer har inte rösträtt i frågor som rör förvaltningen av deras uppdrag.
                                                                         
§ 4. Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelse till årsmötet skall vara utsänd minst 3 veckor före mötet till medlemmarna antingen genom

 anslag på föreningens hemsida, brev eller e-post                                                

§ 5. Medlemskap:
Medlemskap erhålls då årsavgiften inbetalt till föreningen. Medlem som inte betalt medlemsavgift

senast 30 April anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6. Föreningens tecknande:
 
Föreningen tecknas av dess ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande, dock inte

 finansiella frågor.
 Kassören tecknar föreningens finansiella frågor. Vid förfall för denne av ordförande.

§ 7. Föreningens upplösning:
Beslut om föreningens upphörande tas på ett årssammanträde och då beslutas också vad som

skall göras med eventuella tillgångar.

§ 8. Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser, protokollsbeslut skall ha samma kraft som denna stadga.  Dock gäller

att föreningens stadgar är övergripande och styrande i föreningen. Ändring av denna stadga skall
 beslutas på två av varandra följande sammanträde, varav ett skall vara årsmöte.

§9. Ikraftträdande:
Dessa stadgar, beslutades av mötet den 2018-03-01 och skall härefter träda i kraft med

omedelbar verkan.

NYA STADGAR HSA 2018-03-01

QSL information

Nya QSL kort finns.
—————————-
2019-06-04
—————————-
Lådan med QSL kort finns nu placerad i vår klubbstuga.
—————————–

Repeater Sponsorer

Halmstadringen

-------------------------
Frekvens 3632.5
Alla dagar kl 08.15 och kl 18.15
-------------------------------
Frekvens 28.300
Söndagar kl 11.00
Vardagar kl 21.30

Bulletinen Söndagar

-------------------------
Frekvens 145.650
Helsingborgs repeatern
Tid kl: 09.30
-------------------------------
Frekvens 3705
Kortvåg tid kl:09.30